KURULUŞ YILLARI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Fizyoloji öğretimi 1956 yılında başlamıştır. Bu tarihte henüz kürsüler kurulmamış olduğu için Fizyoloji bağımsız ders şeklinde bir kısım klinisyen öğretim üyeleri ile Ankara ve İstanbul üniversitelerinden gelen öğretim üyeleri tarafından verilmiştir. Ege Üniversitesine ilk gelenlerden Doç. Dr. Merih GÖLCÜKLÜ (EROĞLU), Doç. Dr. Ekrem PORYALI, diğer üniversitelerden belirli sürelerde ders verenler Doç. Dr. Halil DERMAN, Doç. Dr. Nuran PEKÖZ ilk fizyoloji derslerini veren öğretim üyeleridir. Henüz resmen kurulmamış olan Fizyoloji kürsüsünde görev yapmak üzere 1956 Eylülünde ilk atanan asistanlar Dr. Hamit ÖZGÖNÜL, Dr. Naci ÇALIŞ, Dr. Dündar KALYONCU ve Dr. Orhan AKDENİZ'dir. Kısa bir süre sonra 1957 yılının başlarında bunlara Dr. Nuran HARİRİ katılmışsa da Dr. Naci ÇALIŞ, Dr. Dündar KALYONCU ve Dr. Orhan AKDENİZ klinik birimlere geçtiklerinden Fizyolojide Dr. Hamit ÖZGÖNÜL ve Dr. Nuran HARİRİ almışlardır. Bundan sonra İsviçre uyruklu Prof. Dr. Nathan SHEİNFİNKEL 28.04.1958 tarihinde sözleşmeli olarak Fizyolojiye atanmıştır. Ege Üniversitesi Senatosunun 20.05.1958 tarihli toplantısında Tıp Fakültesi preklinik birimlerinin enstitü ve klinik birimlerinin de kürsü olarak kurulmasıyla resmen kurulan Fizyoloji Enstitüsü direktörlüğüne Prof. Dr. Nathan SHEİNFİNKEL atanmıştır. Almanca olarak SHEİNFİNKEL'in verdiği dersleri münavebe ile birisi yurt dışında iken önce Dr. Nuran HARİRİ ve sonra Dr. Hamit ÖZGÖNÜL Türkçe'ye çevirmişlerdir. Bu arada Ankara Üniversitesinden naklen gelen Prof. Dr. Necati AKGÜN 13.06.1958'de Fizyoloji Enstitüsüne atanmış, 1964'de Dr. Hamit ÖZGÖNÜL ve 1965'te de Dr. Nuran HARİRİ doçent olmuşlar ve Fizyolojinin öğretim kadrosu genişlemiştir. 28.10.1960 tarihinde yürürlüğe giren 115 sayılı kanunla Üniversitelerdeki öğretim eğitim birimleri kürsü haline dönüştürülmüş olup Fizyoloji Enstitüsü de Fizyoloji Kürsüsü haline gelmiştir. Prof. Dr. Nathan SHEİNFİNKEL'in sözleşmesi sonlanarak ayrılmasından sonra 1961 yılında Kürsü Başkanlığına Prof. Dr. Necati AKGÜN getirilmiştir.

Başlangıçta Bölge Ziraat Okulu'ndan kalma binanın zemin katında kuzeye bir oda ve bir lâboratuvarda faaliyette bulunan Fizyoloji, çok kısa zamanda içerisinde Fizyoloji Anfisi adını taşıyan bir anfinin de bulunduğu muvakkat binaya geçmiş, 1977 yılında bu günkü Edebiyat, Eczacılık ve İletişim Fakültelerinin bulunduğu ve Temel Tıp Bilimleri Kürsüleri için inşa edilen binalardaki yerine yerleşmiştir. Ancak 1984 yılında bu binaların yeni kurulan diğer fakültelere tahsisinden sonra Hastahanede bu günkü binasına taşınarak faaliyetini sürdürmüştür.